Regulamin Funduszu Stypendialnego

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Funduszu Stypendialnego

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stypendia są przyznawane w imieniu Muzeum Historii Polski (zwanego dalej Muzeum) przez jego dyrektora na drodze konkursu projektów przedsięwzięć o charakterze naukowym, popularyzatorskim lub edukacyjnym, rozstrzyganego przez specjalnie powołane jury.
2. Stypendia są przyznawane na okres od jednego do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia zgodnie z § 11 niniejszego regulaminu.
3. O stypendium można się ubiegać wielokrotnie.

§ 2
1. O stypendium mogą się ubiegać osoby mające co najmniej tytuł magistra lub tytuł równorzędny.

Wniosek o stypendium

§ 3
1. Wnioskodawcą może być tylko osoba fizyczna.
2. Wnioskodawca musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Funduszu Stypendialnego i przesłać go mailem przed przesłaniem do Muzeum pełnego wniosku.
3. Jednocześnie z rejestracją należy przesłać pod adresem siedziby Muzeum :
I. Obligatoryjnie:
a. życiorys;
b. listę wszystkich swoich publikacji i oryginały lub kserokopie trzech z nich, które kandydat uzna za najważniejsze;
c. projekt przedsięwzięcia na okres otrzymywania stypendium.
II. Fakultatywnie:
a. zaproszenie od instytucji, która wesprze stypendystę w realizacji projektu
b. opinie dwóch samodzielnych pracowników naukowych, w tym w miarę możliwości przynajmniej jednego zamieszkałego w Polsce .
4. Osoby które były już stypendystami MHP muszą również dołączyć:
a. sprawozdanie z realizowanego podczas stypendium projektu;
b. jeśli od zakończenia stypendium minął rok – tekst który powstał w oparciu o badania przeprowadzone podczas trwania tego stypendium.
4. Pełny wniosek wraz załącznikami powinien być dostarczony do Muzeum w wersji drukowanej i elektronicznej drogą e-mailową
5. W każdym momencie, na prośbę aplikującego, wniosek może zostać wycofany z konkursu.
6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data otrzymania materiałów przez Muzeum.
7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Jury

§ 4

1. W skład jury wchodzi co najmniej pięciu pracowników naukowych o stopniu doktora lub doktora habilitowanego, z których co najmniej jeden jest członkiem Rady Muzeum.
2. Przewodniczącym jury jest ten jego członek, który równocześnie jest członkiem Rady Muzeum..
3.. Nazwiska członków jury, z wyjątkiem jego przewodniczącego, są tajne.
4. Zasady pracy jury ustala regulamin jury wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Muzeum w porozumieniu z przewodniczącym jury.

§ 5
1. Zadaniem jury jest wyłonienie najlepszych projektów przedsięwzięć, których zrealizowanie umożliwi stypendium.
2. Jury określa czas otrzymywania stypendiów.
3. Jury może wyznaczyć opiekuna naukowego na czas realizacji projektu.
4. W szczególnych przypadkach jury może odstąpić od wyznaczenia opiekuna naukowego stypendysty.

Rozstrzygnięcie konkursu

§ 6
1. Termin ogłoszenia listy przyznanych stypendiów jest ogłaszany przez jury, po upływie terminu zgłaszania wniosków..
2. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Recenzje wniosków i przedstawionych w nich projektów są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

§ 7
1. Stypendia przyznawane są przez dyrektora Muzeum w oparciu o decyzje jury.
2. Wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację o wynikach konkursu na piśmie i drogą mailową.
3. Żadne informacje na temat wyników konkursu nie będą udzielane telefonicznie.
4. Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej Muzeum.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo do podania do wiadomości publicznej, również za pośrednictwem mediów, informacji o wynikach konkursu, a także o dorobku stypendystów.

Prawa i obowiązki stron

§ 8
1. Wypłata stypendium następuje na podstawie dwustronnej umowy między Muzeum a stypendystą; umowa precyzuje warunki wypłacania stypendium oraz obowiązki i prawa każdej ze stron.

§ 9
1. Stypendysta jest zobowiązany do:
a. realizacji zamierzonego projektu;
b. złożenia sprawozdania po zakończeniu odbywania stypendium;
c. opublikowania wyników swojej pracy w formie książki bądź artykułu;
d. informowaniu w widoczny sposób o otrzymywaniu stypendium w publikacjach, przy okazji konferencji, wystąpień;
e. obecności na imprezach organizowanych przez Muzeum, na które zostanie zaproszony w czasie trwania stypendium, jeśli projekt jest realizowany w wyznaczonym czasie na terenie Polski;
f. obecności na spotkaniach stypendystów Muzeum, jeśli projekt jest realizowany w wyznaczonym czasie na terenie Polski;
g. informowania Muzeum o każdej publikacji, w której stypendysta wykorzystuje materiały zebrane podczas stypendium;
h. kontaktowania się z Muzeum w celu poinformowania o przebiegu prac nad realizacją projektu co najmniej raz w miesiącu drogą mailową. ;
i. w przypadku przyznania opiekuna naukowego: do odbywania z nim regularnych konsultacji i zdawania przed nim sprawozdań z realizacji projektu.

§ 10
1. W przypadku nieprzestrzegania przez stypendystę niniejszego regulaminu Muzeum może zerwać umowę i zażądać zwrotu poniesionych już nakładów  .
2. Muzeum nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani leczenia stypendysty.

Przedłużenie stypendium

§ 11
1. Na wniosek stypendysty wypłacanie stypendium może być przedłużone  o 1 miesiąc.
2. Wniosek o przedłużenie stypendium, wraz z kompletem załączników wymienionych w pkt. 3 tego paragrafu, musi wpłynąć najpóźniej na tydzień przed zakończeniem otrzymywania stypendium. Wnioski złożone później nie będą rozpatrywane.
3. Do wniosku należy dołączyć:
a. sprawozdanie z realizacji projektu stypendialnego;
b. merytoryczne uzasadnienie potrzeby przedłużenia stypendium;
c. listę ewentualnych tekstów opublikowanych podczas otrzymywania stypendium i kopie tych artykułów.
4. Wniosek o przedłużenie wypłacania stypendium jest rozpatrywany przez przewodniczącego jury.
5. Decyzja o przedłużeniu stypendium podejmowana jest na podstawie opinii przewodniczącego jury, przez dyrektora Muzeum.
6. Podjęte decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
7. Wysokość stypendium w okresie przedłużenia jego wypłacania nie ulega zmianie.
2009-04-20