Specjalista ds. Audio Video (K/M) MHP/05/2023/DM_3

Charakterystyka stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie współtworzyła Dział Multimediów zajmujący się utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury nowej siedziby MHP w zakresie elektroakustyki, mechaniki estradowej oraz oświetlenie estradowego i systemów multimedialnych i będzie odpowiedzialna urządzenia AV.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie sprzętu AV do wydarzeń.
 • Zapewnienie ciągłości działania instalacji i systemów AV w tym realizacja planowanych prac konserwacyjnych.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie AV.  
 • Nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych, w tym współpraca z gwarantem.
 • Reagowanie na bieżące awarie oraz analiza przyczyn ich powstawania.
 • Planowanie oraz nadzór nad realizacją przeglądów bieżących i okresowych zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz wytycznymi gwaranta.
 • Udział w rozruchu obiektu oraz w odbiorach końcowych i pogwarancyjnych obiektu.
 • Koordynowanie pracy pracowników w zakresie urządzeń AV.

Wymagania:

 • doświadczenie w powyższym zakresie;
 • wykształcenie co najmniej średnie w zakresie technicznym;
 • doświadczenie z organizacji imprez masowych oraz wydarzeń kulturalnych;
 • znajomość instalacji, konfiguracji oraz obsługi urządzeń audiowizualnych i multimedialnych;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej;
 • uprawnienia potwierdzone certyfikatem UDT: wyciągarki albo gotowość do odbycia szkolenia na koszt pracodawcy;
 • umiejętność pracy pod presję czasu i w stresie;
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie;
 • wysoko rozwinięte zdolności manualne i analityczne;
 • umiejętności komunikacyjne; zaangażowanie; wysoka kultura osobista;

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze,
 • praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • dostęp do świadczeń socjalnych, w tym możliwość skorzystania z pakietu sportowego,
 • możliwość skorzystania z pakietu

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

 

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 23.06.2023r., w tytule podając numer referencyjny: MHP/05/2023/DM_3

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;
 • Z inspektorem  ochrony  danych  (IOD)  można  skontaktować  się  pod  adresem e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Audio Video i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilow
2023-05-25