Kierownik Biblioteki (K/M) MHP/05/2023/DE_B

Charakterystyka stanowiska

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za opracowanie strategii działania, jej wdrożenie i kierowanie pracą biblioteki Muzeum Historii Polski.

Zakres obowiązków

 • Zarządzanie Biblioteką Muzeum Historii Polski.
 • Opracowanie strategii działania Biblioteki i nadzór nad jej realizacją.
 • Przygotowanie i wprowadzenie instrukcji i regulaminów wewnętrznych Biblioteki.
 • Opracowywanie programów i planów działalności Biblioteki.
 • Nadzór nad gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów.
 • Obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, udzielanie informacji czytelnikom w oparciu o własną wiedzę i dostępne zasoby biblioteczne.
 • Nadzór nad udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz księgi przybytków, sporządzanie sprawozdań dotyczących księgozbioru oraz sprawozdań finansowych.
 • Śledzenie na bieżąco rynku wydawniczego w zakresie publikacji historycznych i nauk pomocniczych historii.

Wymagania kwalifikacyjne        

 • Wyższe wykształcenie kierunkowe – bibliotekoznawstwo lub ukończenie podyplomowych studiów bibliotekarskich.
 • Co najmniej 5- letnie doświadczenie w pracy bibliotekarza.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Znajomość systemów bibliotecznych.
 • bardzo dobra znajomość standardów bibliograficznych, w tym formatu MARC21.
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne w tym umiejętność zarządzenia zespołem.
 • Zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • dobra znajomość pakietu MS Office i Office 365.
 • Dobra znajomość języka angielskiego; znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze;
 • interesująca i pełna wyzwań praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • dostęp do świadczeń socjalnych, możliwość skorzystania z pakietu sportowego;
 • prywatna opieka medyczna, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie;

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae;
 • list motywacyjny;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.”

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do

21 czerwca 2023 r., w tytule podając numer referencyjny: MHP/05/2023/DE_B

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;
 • Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem
  e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Biblioteki i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie art. 15 -21  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
2023-05-25