Koordynator ds. dostępności (K/M) MHP/05/2023/KD

Charakterystyka stanowiska

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowanie strategii działania oraz wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum Historii Polski.

Zakres obowiązków

 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania Muzeum Historii Polski na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Inicjowanie zmian przepisów wewnętrznych mających na celu zapewnienie dostępności usług MHP osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i popularyzatorskich przeznaczonych dla osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Współpraca przy realizacji oferty programowej Muzeum oraz jej monitoring pod kątem dostosowania do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Samodzielne prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz organizowanie szkoleń z ekspertami zewnętrznymi.
 • Wsparcie eksperckie, współpraca przy realizacji oraz monitoring działań związanych z dostępnością MHP dotyczących m.in. infrastruktury, wystawy stałej, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 • Koordynacja i realizacja prac związanych z udostępnianiem wystaw czasowych.
 • Ewaluacja dostępności oferty programowej MHP.
 • Tworzenie raportów z realizowanych zadań na wewnętrzne potrzeby MHP oraz na potrzeby instytucji zewnętrznych.
 • Współpraca przy opracowywaniu wniosków grantowych na wydarzenia przeznaczone dla osób z różnymi typami niepełnosprawności.

Wymagania kwalifikacyjne        

 • Wykształcenie wyższe.
 • Znajomość Ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań programowych skierowanych do osób z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Doświadczenie we współpracy z organizacjami i instytucjami, nakierowanymi w swej działalności na wspieranie osób z niepełnosprawnościami i z różnych grup wykluczenia.
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office i Office 365.
 • Dobra znajomość języka angielskiego; znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze;
 • interesująca i pełna wyzwań praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • dostęp do świadczeń socjalnych, możliwość skorzystania z pakietu sportowego;
 • prywatna opieka medyczna, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie;

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae;
 • list motywacyjny;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.”

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do

21 czerwca 2023 r., w tytule podając numer referencyjny: MHP/05/2023/KD

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;
 • Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem
  e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Koordynator ds. dostępności i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie art. 15 -21  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

2023-05-25