Starszy Specjalista ds. sanitarnych (utrzymanie i eksploatacja budynku) (K/M) Nr ref.: MHP/DKP/05/2023/DT_3

Charakterystyka stanowiska

Osoba na tym stanowisku (biurowym) będzie współtworzyła Dział Techniczny zajmujący się utrzymaniem i eksploatacją budynku wraz z infrastrukturą techniczną nowej siedziby MHP, w szczególności będzie nadzorowała działanie sieci, instalacji i systemów sanitarnych takich jak: systemy i urządzenia chłodnicze, szafy klimatyzacyjne, splity, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gaszenia gazem i mgłą wodną).

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.
 • Planowanie oraz nadzór nad realizacją prac serwisowych i konserwacyjnych instalacji, systemów i urządzeń sanitarnych.
 • Planowanie oraz nadzór nad realizacją przeglądów bieżących i okresowych zgodnie z wymogami prawa budowlanego, UDT oraz wytycznymi gwaranta.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie obsługi technicznej i napraw infrastruktury budynku – współpraca przy opracowywaniu zakresu prac, warunków umowy, nadzór nad realizacją prac, rozliczanie kontrahenta.
 • Nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych, w tym współpraca z gwarantem zgodnie z procedurą i postanowieniami umowy.
 • Reagowanie na bieżące awarie oraz analiza przyczyn ich powstawania.
 • Odczyty parametrów i alarmów w systemie BMS oraz identyfikacja zagrożeń prawidłowej pracy instalacji i systemów sanitarnych.
 • Udział w rozruchu obiektu oraz w odbiorach końcowych i pogwarancyjnych obiektu.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu w ramach branży sanitarnej, w tym: książki urządzeń, UDT.

 Wymagania:

 • doświadczenie w powyższym zakresie;
 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe, preferowane w specjalności inżynieria środowiska;
 • uprawnienia SEP gr. I i II kat. E i D (lub gotowość do ich uzupełnienia);
 • doświadczenie w obsłudze technicznej nowoczesnych budynków wielofunkcyjnych, w tym mile widziane doświadczenie w obsłudze obiektów użyteczności publicznej;
 • biegłe czytanie dokumentacji technicznej w wersji papierowej i CAD;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m;

 Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze;
 • interesująca i pełna wyzwań praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • dostęp do świadczeń socjalnych, możliwość skorzystania z pakietu sportowego;
 • prywatna opieka medyczna, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie;

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.”

 

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do

20 czerwca 2023 r., w tytule podając numer referencyjny: Nr ref.: MHP/DKP/05/2023/DT_3

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;
 • Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem
  e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Starszy Specjalista ds. sanitarnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie art. 15 -21  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
2023-05-22