Specjalista ds. zabezpieczeń technicznych (K/M) Nr ref.: MHP/05/2023/DB_2

Charakterystyka stanowiska:

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za sprawy związane z realizacją funkcjonowania technicznych środków bezpieczeństwa Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem: Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) i Telewizji Dozorowej (CCTV), systemu zabezpieczenia gablot, systemu klucza elektronicznego. Ponadto w zakresie odpowiedzialności tego stanowiska będzie organizacja oraz nadzór funkcjonalny nad systemem łączności radiowej zaimplementowanym w Muzeum. 

Zakres obowiązków:

 • Realizacja wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem technicznych środków bezpieczeństwa Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem: Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) i Telewizji Dozorowej (CCTV), systemu zabezpieczenia gablot, systemu klucza elektronicznego.
 • Opracowywanie dokumentów, określających zasady funkcjonowania Systemu Bezpieczeństwa Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania elektronicznych systemów zabezpieczeń zaimplementowanych w obiekcie Muzeum.
 • Nadzór i współpraca z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za świadczenie usług konserwacji i serwisów technicznych na rzecz Muzeum.
 • Organizacja oraz nadzór funkcjonalny nad systemem łączności radiowej, zaimplementowanym w Muzeum, szkolenia użytkowników, rozbudowa, modernizacja oraz serwis.
 • Opracowywanie, uzgadnianie i zatwierdzenie instrukcji wystaw organizowanych w Muzeum.
 • Tworzenie kart systemu kontroli dostępu dla pracowników etatowych Muzeum, współpracowników, firm zewnętrznych, wolontariuszy, pracownikom ochrony;
 • Organizacja depozytariusza kluczy do wskazanych pomieszczeń w obiekcie Muzeum, w tym przydzielanie uprawnień użytkownikom oraz programowanie kart systemu kontroli dostępu.
 • Współpraca z pozostałymi Działami w zakresie wymiany informacji, organizowania oraz prowadzenia wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Udzielanie pomocy i wsparcia merytorycznego w ramach posiadanych kompetencji i umiejętności.
 • Wsparcie Kierownika Działu Bezpieczeństwa w zakresie realizacji zadań i prac związanych z wdrażaniem polityki, procedur i zasad bezpieczeństwa Muzeum.

 Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe, preferowane w specjalności elektronicznych systemów zabezpieczeń;
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 • swobodne wyrażanie się w mowie i piśmie;
 • nastawienie na współpracę i umiejętność pracy w grupie;
 • umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów;
 • umiejętność dzielenia się wiedzą;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • mile widziane doświadczenie pracy w instytucjach kultury;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze;
 • interesująca i pełna wyzwań praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • dostęp do świadczeń socjalnych, możliwość skorzystania z pakietu sportowego;
 • prywatna opieka medyczna, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie;

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.”

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 16.06.2023 r., w tytule podając numer referencyjny: MHP/05/2023/DB_2

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;
 • Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem
  e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. zabezpieczeń technicznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 • Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 • Na podstawie art. 15 -21  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

2023-05-22