Główny Specjalista w Dziale Prawnym MHP/02/2023/DP

Charakterystyka stanowiska:

Osoba na tym stanowisku dołączy do zespołu prawników i będzie uczestniczyła w obsłudze prawnej Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Wymagania:

· wykształcenie wyższe prawnicze oraz co najmniej 3-letni udokumentowany staż pracy związany z obsługą instytucji publicznych lub z obsługą prawną spółek oraz instytucji w kancelarii prawnej;

· znajomość przepisów w zakresie stosowania prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa pracy, prawa finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony danych osobowych, prawa budowlanego;

· odpowiedzialność za powierzone zadania;

· umiejętność prowadzenia kilku projektów jednocześnie;

· umiejętność ustalania priorytetów oraz samodzielność w działaniu;

· umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;

· umiejętność dzielenia się wiedzą i nastawienie na współpracę;

· wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz organizacyjne;

· wysoka kultura osobista;

· dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej byłaby dodatkowym atutem

Zakres obowiązków:

· Sporządzanie, opiniowanie i parafowanie umów, porozumień i innych aktów dokumentujących czynności prawne, których stroną jest Muzeum.

· Sporządzanie umów do postępowań z zakresu zamówień publicznych oraz udział w komisjach przetargowych.

· Udział w opracowywaniu regulaminów.

· Opracowywanie projektów zarządzeń oraz okólników.

· Opracowanie projektów pełnomocnictw.

· Udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

· Monitorowanie obowiązujących przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowego w zakresie niezbędnym do obsługi prawnej Muzeum.

· Udział w negocjacjach z kontrahentami.

· Sporządzanie oraz weryfikacja projektów pism w ramach korespondencji z podmiotami zewnętrznymi.

Warunki zatrudnienia:

· umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin,

· praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

· dostęp do świadczeń socjalnych oraz możliwość skorzystania z pakietu sportowego,

· możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz ubezpieczenia na życie.

Wymagane dokumenty:

· Curriculum Vitae,

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

 

Dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 17 marca 2023 r., w tytule podając nr referencyjny: Nr ref. MHP/02/2023/DP

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

5) Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.

7) Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

· żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

9) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.