Specjalista Działu Bezpieczeństwa MHP/03/2023/DB

Charakterystyka stanowiska:

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym oraz realizacją zadań obronnych i prowadzenie szkoleń w zakresie spraw obronnych w Muzeum. Ponadto do zadań osoby należeć będzie opracowywanie i koordynowanie realizacji planów operacyjnych Muzeum, z uwzględnieniem koordynowania działania systemu ochrony informacji niejawnych w Muzeum. Kandydat będzie koordynował działanie i funkcjonowanie struktury Stałego Dyżuru w Muzeum. Od kandydata wymagamy dużych zdolności organizacyjnych, samodzielności, dużej kultury osobistej, łatwości w nawiązywaniu kontaktów, odpowiedzialności, pracowitości oraz dyskrecji.

Zakres obowiązków:

· Realizacja zadań z obszaru Zarządzania i Reagowania Kryzysowego Muzeum oraz Zadań i Spraw Obronnych, w tym również w zakresie działań i obowiązków mobilizacyjnych Muzeum;

· Realizacja zadań wynikających z funkcjonowania w Muzeum zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym funkcjonowania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych oraz kompleksu pomieszczeń służących do przetwarzania informacji niejawnych;

· Koordynowanie działań Stałego Dyżuru w ramach struktury stworzonej i funkcjonującej w Muzeum, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;

· Realizacja zadań oraz koordynowanie działań innych działów Muzeum w zakresie realizacji obowiązków wynikających z wprowadzenia stopni alarmowych CRP;

· Bieżący nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa przez osoby przebywające na terenie Muzeum, w tym aktywne monitorowanie stanu zabezpieczeń Muzeum oraz raportowanie i wnioskowanie ich poprawy;

· Realizacja czynności związanych z wydawaniem kart dostępu w funkcjonującym w Muzeum systemie kontroli dostępu oraz przydzielaniem dostępu do kluczy w ramach systemu depozytorów kluczy;

· Planowanie i koordynowanie realizacji przez Muzeum działań w sytuacjach reagowania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zleconych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadań obronnych;

· Tworzenie systemu szkoleń w zakresie zadań obronnych oraz zarządzania kryzysowego oraz opracowywanie planów i programów szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz ich realizacja;

· Wypracowywanie i przygotowywanie projektów, współuczestnictwo w przygotowywaniu projektów pism, projektów umów, projektów dokumentów z zakresu bezpieczeństwa opracowywanych w Dziale Bezpieczeństwa.

Wymagania:

· wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe, preferowane w specjalności zarządzania kryzysowego oraz realizacji zadań obronnych;

· posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW do klauzuli Poufne;

· podstawowa znajomość przepisów w zakresie zarządzania kryzysowego oraz realizacji zadań obronnych;

· doświadczenie w organizowaniu pracy jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz realizacji zadań obronnych;

· swobodne wyrażanie się w mowie i piśmie;

· nastawienie na współpracę i umiejętność pracy w grupie;

· umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów;

· umiejętność dzielenia się wiedzą;

· dobra znajomość pakietu MS Office;

· mile widziane doświadczenie pracy w instytucjach kultury;

· mile widziane prawo jazdy kat. B.;

· gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;

Warunki zatrudnienia:

· umowa o pracę w pełnym wymiarze;

· dostęp do świadczeń socjalnych, możliwość skorzystania z pakietu sportowego;

· prywatna opieka medyczna, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie;

Wymagane dokumenty:

· curriculum vitae;

· list motywacyjny;

· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.”

 

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 31.03.2023 r., w tytule podając numer referencyjny: MHP/03/2023/DB

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista Działu Bezpieczeństwa i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

5) Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.

7) Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

· żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

9) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.