PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2022 ROKU

W 2022 roku Muzeum Historii Polski w Warszawie realizowało szereg projektów dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu Wyjazdy krajowe i zagraniczne związane z utworzeniem oddziału Muzeum Historii Polski – Muzeum Polaków Ratujących Żydów odbyły się wyjazdy krajowe i zagraniczne, mające na celu przeprowadzenie kwerend i nawiązanie współpracy z instytucjami kultury i muzeami na potrzeby tworzonego oddziału Muzeum Historii Polski – Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

Poza granicami Polski prowadzono kolejny projekt – Zorganizowanie nowej wystawy stałej w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie. W jego ramach zrealizowano i otwarto wystawę stałą „Polacy i Węgry. 100 lat historii”, która jest efektem współpracy Muzeum Historii Polski z Polskim Instytutem Badawczym i Muzeum.

Z tym projektem wiąże się kolejny –  Wystawa stała w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie „Polacy-Węgrzy. 1000 lat historii”. Efektem podjętych działań jest przygotowanie i wykonanie audioprzewodnika po ekspozycji w języku angielskim.

Kolejnym projektem, którego realizacja była możliwa dzięki środkom finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego było Utworzenie Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W 2022 roku przeprowadzono ekspertyzę stanu technicznego istniejącego muru na Kamionku oraz prace nad wykonaniem Muru Pamięci Ochotników Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Szereg działań podjęto w ramach projektu Utworzenie oddziału Muzeum Historii Polski – Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Pracowano nad scenariuszem i koncepcją wystawy stałej w tym m.in.: pozyskiwano recenzje scenariusza, przetłumaczono teksty na język angielski, pełniono nadzór merytoryczny nad projektem, wykonywano kwerendy archiwalne i biblioteczne w kraju i zagranicą, pozyskano skany i prawa autorskie do fotografii, materiałów archiwalnych i bibliotecznych, a także zakupiono obiekty na potrzeby wystawy stałej i finalnie rozszerzono program funkcjonalno-użytkowy budynku, w którym ma być oddział Muzeum Historii Polski – Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

W 2022 roku Muzeum Historii Polski przygotowywało również obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, która będzie miała miejsce 22 stycznia 2023 roku. W ramach programu Ogólnopolski program obchodów Powstania Styczniowego 2022-2025 zrealizowano obsługę programu obchodów: zawarto umowy zlecenia i o dzieło, zorganizowano wyjazdy krajowe, poniesiono opłaty, m.in. za obsługę pocztową, następnie wydano publikację popularnonaukową o Powstaniu Styczniowym, a także przeprowadzono działania promocyjne i wykonano specjalny pokaz multimedialny o Powstaniu Styczniowym, udostępniony lokalnym instytucjom kultury.

Ten sam program (Ogólnopolski program obchodów Powstania Styczniowego 2022-2025) zaowocował również realizacją szeregu działań promocyjnych (wernisaż, plakaty, zaproszenia, druki i spoty promocyjne), przygotowano także folder informacyjny o wystawie o Powstaniu Styczniowym i zrealizowano delegacje w celu nawiązania współpracy i hospitacji projektu.

Wśród projektów dofinansowanych znalazł się również film o Armii Krajowej pt. „Wersy i kadry. Codzienność konspiracyjna AK”. Dokument opowiada o życiu codziennym osób czynnie walczących w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Realia życia w okupowanym kraju poznajemy śledząc losy dwójki bohaterów, których sylwetki przedstawiają opowieść o cywilnej i wojskowej działalności konspiracyjnej AK.

Pokrycie kosztów kontynuacji i rozbudowy multimedialnego projektu informacyjno-edukacyjnego − Portal Historyczny Dzieje.pl to następna pozycja spośród projektów dofinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Strona internetowa o tematyce historycznej Dzieje.pl jest prowadzona przez Muzeum Historii Polski wspólnie z Polską Agencją Prasową. Koncentruje się ona na historii XX wieku oraz publikuje aktualności dotyczące dziedzictwa kulturowego i rocznic historycznych obchodzonych w całej Polsce.

 

Na początku 2022 roku MHP przystąpiło do prac związanych z planami sprowadzenia do Polski 7 obrazów historycznych namalowanych przez artystów z Bractwa Św. Łukasza i 4 makat wykonanych według projektu Mieczysława Szymańskiego. Obiekty te były eksponowane w Sali Honorowej Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku i po zakończeniu wystawy w 1940 roku zostały w USA. Ostatecznie znalazły się w Le Moyne College w Syracuse. Gdy pojawiła się możliwość ich powrotu do Polski, podjęto starania o zawarcie stosownych umów. Z dotacji celowej MKiDN sfinansowano więc projekt Pomoc prawna w kwestii sprowadzenia do Polski 7 obrazów autorstwa Bractwa św. Łukasza i 4 gobelinów M. Szymańskiego.

schemat tablicy informacyjnej obsługa prawna Łukaszowcy

 

Z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowano także działania w projekcie Doposażenie pracowni digitalizacyjnej Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zakupione zostało body pełnoklatkowego aparatu Nikon D850, statyw kolumnowy 280 cm, skaner Epson Expression 12000XL oraz reflektor paraboliczny PARA 177. Zakupiony sprzęt pozwoli na realizację większej liczby fotografii muzealiów, w tym obiektów wielkogabarytowych. Dzięki temu zwiększy się dostępność cyfrowych wizerunków muzealiów. Dodatkowo przełoży się to na sprawniejsze zarządzanie repozytorium cyfrowych kopii. Zakupiony sprzęt poprze równomierną eksploatację urządzeń, usprawni pracę w pracowni digitalizacyjnej MHP oraz zmniejszy zewnętrzny wpływ niekorzystnych warunków na obiekty.

Kolejnym projektem był Zakup kolekcji związanej z polskim rytownikiem, projektantem znaczków pocztowych i banknotów Czesławem Słanią (1921-2005). Czesław Słania to prawdopodobnie najwybitniejszy twórca znaczków pocztowych w historii. Zaprojektował ich ponad tysiąc dla kilkudziesięciu państw świata, był wielokrotnie honorowany i odznaczany. Zakupiona dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcja to przede wszystkim zaprojektowane przez Czesława Słanię liczne znaczki i banknoty, ale także szkice, próby i warianty znaczków, grafiki, rysunki, ekslibrisy, obrazki akwarelowe, dokumenty, fotografie, listy, wydawnictwa poświęcone artyście, związane z nim przedmioty kolekcjonerskie i przybory, z których korzystał przy pracy (m.in. rylce, dłuta, przybory rysunkowe, obsadki, przyborniki, ostrzałki, lupy, lusterka). Różnorodność i bogactwo kolekcji pozwolą na zapoznanie się przez polską publiczność z imponującym dorobkiem artysty, a także na wgląd w sposób i metody pracy Czesława Słani.

W 2022 roku realizowano także zadanie Zakup oraz wdrożenie systemu kadrowo – płacowego, co pozwoliło na usprawnienie pracy instytucji w obszarze HR i wprowadzenie nowych rozwiązań zarządczych.

 

2023-02-01