Teksty omawiane podczas konferencji RFH w 2022 roku

XX Konferencja Recovering Forgotten History, Wrocław 20-27 czerwca 2022


Nataliia Stepaniuk, School of Political Science, University of Ottawa, Civilian Volunteers and Social Change during the Donbas War in Ukraine, McGill-Queen’s University Press

Autorka opisuje wysiłki ludności cywilnej w zakresie pomocy ukraińskiej armii i przesiedleńcom oraz skutki jej zaangażowania wojennego podczas wojny w Donbasie. Praca przedstawia etnograficzne studium cywilnych ochotników, którzy pomagali słabo wyposażonym żołnierzom i udzielali doraźnej pomocy wewnętrznym przesiedleńcom. Przedstawia bogaty portret ich doświadczeń wojennych i omawia, kto, jak i dlaczego był zaangażowany.


Anne Berg, University of Pennsylvania, Empire of Rags and Bones Waste and War in Nazi Germany, Oxford University Press

Książka pokazuje jak idee i praktyki dotyczące odpadów były kluczowe dla nazistowskiej polityki wojennej i początków ludobójstwa. Przedstawiając nazistowski system gospodarki odpadami, Berg pokazuje, że niszczenie i recykling działały równolegle, jako część strategii mającej na celu uzupełnienie braków surowcowych , a centralną rolę w tych działaniach odgrywali zwykli ludzie. Autorka chce pokazać, jak pozornie neutralne praktyki sprzątania wojennego bałaganu były centralnym elementem świata zarówno okupantów, jak i okupowanych.


Zenon E. Kohut,  The Political Culture of Cossack Ukraine The Shaping of Core Values, Political-Historical Thought, and Identities (1569–1714) , McGill-Queen’s University Press

Książka śledzi ewolucję wczesnonowożytnej ukraińskiej myśli politycznej i kultury politycznej od jej szesnastowiecznych początków do roku 1714. Przedmiotem analizy są kultury polityczne funkcjonujące na Ukrainie kozackiej, czy to szlachty ruskiej, duchowieństwa kijowskiego, czy Kozaków, oraz to jak były one ze sobą powiązane, zwłaszcza, że niektóre elementy przechodziły z jednego nurtu do drugiego i z jednego okresu chronologicznego do drugiego. Autor skupia się na tym, jak te elementy przyczyniły się do rozwoju politycznych, terytorialnych, religijnych, etnicznych i narodowych wizji zbiorowych, które odzwierciedlały wczesnonowożytne koncepcje narodu, państwa i tożsamości.


Central Europe–Jagiellon Europe, praca zbiorowa pod redakcją Dariusa von Güttner Sporzyńskiego, University of Melbourne, BREPOLS

Europa Środkowa pod rządami dynastii Jagiellonów obejmowała ludy, społeczeństwa i społeczności o zróżnicowanej tożsamości historycznej, społecznej i kulturowej, nie łącząc ich jednak w jeden podpmiot polityczny. Monarchowie wywodzący się od Litwina Jagiełły, założyciela dynastii, zostali się władcami Czech, Węgier i Polski. Niniejszy zbiór studiów oferuje nowe spojrzenie na różne aspekty rządów dynastii Jagiellonów, a każdy z artykułów daje wgląd w zakres ich władzy w Europie Środkowej. Tom podkreśla odrębność Europy Środkowej jako regionu, który został ukształtowany przez poszczególnych monarchów z dynastii Jagiellonów, i który z kolei ukształtował dynastię Jagiellonów jako kolektyw dynastyczny, umiejscowiony pomiędzy coraz bardziej ekspansywnymi Habsburgami i Moskwą.

2022-07-01