Alvydas Nikžentaitis

Litewski historyk i profesor, dyrektor Instytutu Historii Litwy. Współzałożyciel oraz dyrektor Centrum Historii Prus i Litwy Zachodniej przy Uniwersytecie Kłajpedzkim Specjalizuje się w tematyce pamięci historycznej oraz historii średniowiecza w tym stosunków Wielkiego Księstwa Litewskiego z Zakonem Krzyżackim, historii Żmudzi, dziejami stosunków litewsko-niemieckich i historii społecznej Litwy średniowiecznej. Ostatnio bada zagadnienia kultury pamięci i polityki historycznej w regionie Europy Centralno-Wschodniej. W 2000 r. w Polsce ukazała się jego książka „Witold i Jagiełło: Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie”. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 czerwca 2009 r. „za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską, za propagowanie wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów” został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP.

2020-06-12