Ogłoszenie - Patriotyzm Jutra

Szanowni Państwo,

stan epidemiczny oraz coraz liczniejsze głosy o trudnościach logistycznych i finansowych związanych z organizacją przedsięwzięć kulturalnych, skłoniły nas do podjęcia działań mających ułatwić beneficjentom programu „Patriotyzm jutra” 2020 realizację zgłoszonych projektów.


Mając na uwadze zarówno powodzenie Państwa działań, jak i efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na program Muzeum Historii Polski zwróciło się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian do tegorocznego regulaminu.

Z zadowoleniem informujemy, że decyzją prof. Piotra Glińskiego, Wicepremiera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały wprowadzone następujące rozwiązania:

1. redukcja wkładu własnego o kwotę, która wynika z udokumentowanego przez Wnioskodawcę pogorszenia się sytuacji finansowej, a związanego m.in. z rezygnacją sponsora lub zmniejszeniem wysokości dotacji podmiotowej. Zmniejszenie wkładu własnego nie skutkuje w roku bieżącym obniżeniem przyznanego dofinansowania;

2. dostosowanie koncepcji i form realizacji zadań (w całości lub części) do ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną, przede wszystkim poprzez przeniesienie realizacji części lub całości działań do sfery on-line. Konieczne jest jednak zachowanie spójności merytorycznej zadania oraz zbieżności z celami programu „Patriotyzm jutra”;

3. możliwość finansowania ze środków pochodzących z programu wynagrodzeń etatowych pracowników Wnioskodawcy w zakresie ich oddelegowania do pracy przy zadaniu lub w ramach dodatkowych umów cywilnoprawnych związanych z jego realizacją.

Powyższa informacja jest tylko ilustracją rozwiązań. Szczegóły ich stosowania znajdą Państwo w Aneksie do regulaminu, do którego uważnej lektury zachęcamy.

Zapewniamy jednocześnie, że program „Patriotyzm jutra” niezmiennie koncertuje się na wspieraniu ważnych w wymiarze lokalnym, a także ogólnopolskim działań promujących i utrwalających dziedzictwo kulturowe i historię. Wspomaga ten proces poprzez dystrybucję środków publicznych do organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury rozsianych w całej Polsce, w małych i dużych aglomeracjach.

PATRIOTYZM JUTRA 2020 – ANEKS DO REGULAMINU

2020-06-02