Deklaracja dostępności Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski w Warszawie (dalej również: MHP lub Muzeum) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848, Ustawa o dostępności cyfrowej).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu internetowego Muzeum Historii Polski w Warszawie (Strona internetowa).

Data publikacji strony internetowej: 16.02.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • zdjęcia i inne treści nietekstowe mają częściowe braki opisów alternatywnych
 • niektóre hiperłącza nie są oznaczone prawidłowo,
 • nie ma możliwości zatrzymania slidera – „karuzeli”, w której prezentowane są zdjęcia na stronie głównej.

Wyłączenia:

 • strona internetowa powstała przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy, umieszczone na Stronie internetowej, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • multimedia i inne materiały zostały opublikowane na Stronie internetowej przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Openform spółka cywilna Magdalena Klejdysz-Matras, Rafał Matras, Tomasz Marszałek (Openform design & digital studio).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w MHP do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Zofia Dzieduszycka-Zdziech, mail: Zofia.Dzieduszycka-Zdziech@muzhp.pl, tel. +48 22 255 76 02

Adres: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej Strony internetowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej Strony internetowej lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie Strony internetowej lub jej elementu, którego dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MHP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy MHP odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informację o dostępności architektonicznej siedziby Muzeum Historii Polski dla osób niepełnosprawnych

Muzeum posiada biuro tymczasowe przy ul. Mokotowskiej 33/35 w Warszawie. Korzystanie z niego jest terminowe, do czasu oddania do użytku stałej siedziby MHP. Biuro znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach zabytkowej kamienicy, w związku z tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych jest ograniczone. Brak możliwości skorzystania z parkingu wewnętrznego przez gości w tym osób niepełnosprawnych.   

Na terenie tymczasowej siedziby MHP, organizowane są debaty, promocje książek, zajęcia edukacyjne. Dostęp do pomieszczeń, w których przeprowadzane są ww. wydarzenia, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w kwestii dotarcia na miejsce. Brak możliwości dostosowania toalet. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek posiada ciągi komunikacyjne poziome i pionowe. Wyposażony jest w system przeciwpożarowy ze zwolnieniem blokady drzwi w razie pożaru. Pracownicy MHP są przeszkoleni w procedurach ewakuacyjnych. W razie wystąpienia zagrożenia, ewakuacja osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przeprowadzana jest klatką schodową przy pomocy osób trzecich.

Ponadto, Muzeum korzysta z obiektu biurowego znajdującego się na ternie budowy stałej siedziby MHP. Jest nim zaadoptowany budynek wojskowy w bliskim sąsiedztwie inwestycji, na terenie Cytadeli Warszawskiej. Ewakuacja pracowników odbywa się klatką schodową.

MHP nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie MHP oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dodatkowe

W 2020 roku MHP przeprowadziło audyt Strony internetowej www.muzhp.pl pod kątem dostępności. Całkowitą dostępność Serwisu internetowego Muzeum Historii Polski w Warszawie zapewni jedynie kompleksowa jego przebudowa lub stworzenie nowej Strony internetowej. Przed oddaniem do użytku stałej siedziby Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej MHP planuje stworzyć nowoczesną, intuicyjną i powszechnie dostępną Stronę internetową. 

2023-03-31