Konferencja naukowa z okazji dziesięciolecia bazy danych BazTech

W dniach 27 - 29 maja 2009 roku odbyła się w Bydgoszczy konferencja na temat: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Michał Szczepański i Tomasz Chmielak z Muzeum Historii Polski przedstawili tam założenia projektu BazHum realizowanego przez MHP.

Projekt BazHum ma na celu zbudowanie bibliograficzno-abstraktowej, a następnie pełnotekstowej bazy zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zamierzamy umieścić w niej dane dotyczące wszelkiego rodzaju publikacji ogłoszonych na łamach czasopism, a więc artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, zapisek, miscellaneów, nekrologów itp. Zawartość periodyków jest opracowywana w ujęciu retrospektywnym, począwszy od pierwszych opublikowanych numerów aż po zeszyty najnowsze i bieżące.

BazHum powstaje jako narzędzie służące pracy naukowej i dydaktycznej. Sądzimy, że nowoczesne opracowanie i udostępnienie osiągnięć polskiej humanistyki przyczyni się do zdynamizowania badań i postępów w przekazywaniu wiedzy. Korzyścią odczuwaną najbardziej bezpośrednio będzie oczywiste przyspieszenie procesu poszukiwań bibliograficznych. Samo pojęcie i związana z tym praktyka kwerendy ulegnie przekształceniu. BazHum umożliwi poświęcenie większej uwagi czynności definiowania i stawiania problemów badawczych, wzmocni intelektualny aspekt poszukiwania, tworzenia i przyswajania wiedzy...

przeczytaj więcej na stronie ebib.info

2009-06-08