Zbiory i konserwacja

ZBIORY MHP

Muzeum posiada łącznie 34014 pozycje inwentarzowe (43 686 sztuk) – stan na 31.12.2019 r. Pozyskiwanie obiektów na muzealny inwentarz odbywa się wielotorowo – poprzez zakupy, darowizny oraz przekazy od instytucji. Muzeum przyjmuje również depozyty.

Obiekty pozyskiwane są przede wszystkim pod kątem potrzeb scenariuszowych przygotowywanej wystawy stałej, wystaw czasowych organizowanych cyklicznie przez MHP oraz z myślą o rozbudowie kolekcji muzealnej, mającej na celu gromadzenie najistotniejszych, najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych dla polskiej historii wytworów kultury materialnej oraz niematerialnej (historia mówiona). Każdy nowy nabytek wprowadzony zostaje na inwentarz muzealny, następnie zaś starannie opracowany merytorycznie i konserwatorsko oraz zdigitalizowany.

Muzeum Historii Polski zainicjowało tworzenie kolekcji wraz z rozpoczęciem działalności. „Darem założycielskim”, pozyskanym w roku 2007, jest zbiór pamiątek po premierze Kazimierzu Bartlu, przekazanych przez jego córkę – Cecylię Bartel. W skład darowizny weszły m. in. odznaczenia, dokumenty osobiste, maszynopis „Zasad geometrii wykreślnej” oraz więzienne grypsy z czasów okupacji niemieckiej, pisane tuż przed śmiercią.

Darowizna ta, łącząc w sobie elementy historii państwowej z mikrohistorią, rozumianą jako opowieść o życiu jednostki, znakomicie wpisuje się w charakterystykę zbiorów MHP. Muzeum postawiło sobie bowiem za zadanie dokumentowanie historii Polski i Polaków zarówno poprzez pryzmat wielkiej polityki, jak i historii społecznej, nierozerwalnie ze sobą związanych.

Dzięki przyjęciu takiego założenia kolekcja Muzeum charakteryzuje się dużą różnorodnością oraz szeroką rozpiętością chronologiczną nabywanych obiektów: najstarsze muzealia pochodzą z epoki średniowiecza, najnowsze zaś dokumentują czasy nam współczesne. Całość podzielona jest na szereg kategorii ułatwiających poruszanie się w zasobie: archiwum, falerystykę, kartografię, numizmatykę, weksylia, naturalia, archeologię, rzemiosło oraz sztukę, dzielące się na dalsze, bardziej szczegółowe podkategorie.
 
Osoby zainteresowane przekazaniem pamiątek do Muzeum mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź e-mailowo. Kontakt pod numerem telefonu: +48 (22) 211 90 29, +48 (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl.

KONSERWACJA

Pracownia Konserwacji Muzeum Historii Polski działa od 2017 roku. Wykwalifikowani konserwatorzy – specjalizujący się głównie w konserwacji tkanin zabytkowych, papieru oraz metalu i ceramiki – sprawują opiekę nad muzealiami, monitorują i analizują mikroklimat panujący w pomieszczeniach magazynowych oraz dodatkowo dwa razy w roku wykonują badania skażenia mikrobiologicznego powietrza.

Od początku działalności Pracowni zakonserwowano 303 obiekty, a zabiegom prewencyjnym – takim jak dezynfekcja czy powierzchowne oczyszczenie – poddano kolejnych 467 muzealiów. Działania konserwatorskie skupiono przede wszystkim na obiektach, które znajdą się na planowanej wystawie stałej w budowanym gmachu Muzeum. Do tej pory zakonserwowano między innymi ubiory, obrazy olejne, część zbioru metalowych wyrobów galanterii użytkowej i artystycznej, część kolekcji mebli oraz obiekty kodeksowe i rękopiśmienne.

Do najciekawszych konserwacji należą między innymi 1000-letni dąb; XVIII-wieczna werdiura; Kontrakt ślubny z 27 stycznia 1778 roku; starodruk „Konstytucye y przywileie z I połowy XVIII wieku”; poduszka z przedstawieniem orła, według przekazów uszyta z fragmentu sztandaru Rady Regencyjnej; para ikon unickich; rzeźba marmurowa Krzysztofa Bednarskiego „Miejsce urodzenia”; pudło z UNRRA czy rower damski z 1934 roku.

 

 

Ilustracja w tle: Nicolai Copernici Torinensis, Astronomia instavrata, [post 20 III] 1617. Jest to trzecie wydanie,
przygotowane z okazji 75. rocznicy śmierci Kopernika (MHP-ARS 45).

Fot. MHP/Piotr Gucwa, MHP/Piotr Kaczkiełło, MHP/Łukasz Kubacki, MHP/Ignacy Masny, MHP/Wojciech Paduch, MHP/Tymon Rizov-Ciechański, MHP/Mariusz Szachowski, Pracownia Konserwacji "Rewars".

2018-06-01