Zbiory i konserwacja

ZBIORY MHP

W zbiorach MHP znajduje się ponad 50 000 sztuk obiektów oraz ponad 1000 sztuk depozytów – stan na 31.12.2022 r. Pozyskiwanie obiektów na muzealny inwentarz odbywa się wielotorowo – poprzez zakupy, darowizny oraz przekazy od instytucji. Muzeum przyjmuje również depozyty.

Obiekty pozyskiwane są przede wszystkim pod kątem potrzeb scenariuszowych przygotowywanej wystawy stałej, wystaw czasowych organizowanych cyklicznie przez MHP oraz z myślą o rozbudowie kolekcji muzealnej, mającej na celu gromadzenie najistotniejszych, najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych dla polskiej historii wytworów kultury materialnej oraz niematerialnej (historia mówiona). Każdy nowy nabytek wprowadzony zostaje na inwentarz muzealny, następnie zaś starannie opracowany merytorycznie i konserwatorsko oraz zdigitalizowany.

Muzeum Historii Polski zainicjowało tworzenie kolekcji wraz z rozpoczęciem działalności. „Darem założycielskim”, pozyskanym w roku 2007, jest zbiór pamiątek po premierze Kazimierzu Bartlu, przekazanych przez jego córkę – Cecylię Bartel. W skład darowizny weszły m. in. odznaczenia, dokumenty osobiste, maszynopis „Zasad geometrii wykreślnej” oraz więzienne grypsy z czasów okupacji niemieckiej, pisane tuż przed śmiercią.

Darowizna ta, łącząc w sobie elementy historii państwowej z mikrohistorią, rozumianą jako opowieść o życiu jednostki, znakomicie wpisuje się w charakterystykę zbiorów MHP. Muzeum postawiło sobie bowiem za zadanie dokumentowanie historii Polski i Polaków zarówno poprzez pryzmat wielkiej polityki, jak i historii społecznej, nierozerwalnie ze sobą związanych.

Dzięki przyjęciu takiego założenia kolekcja Muzeum charakteryzuje się dużą różnorodnością oraz szeroką rozpiętością chronologiczną nabywanych obiektów: najstarsze muzealia pochodzą z epoki średniowiecza, najnowsze zaś dokumentują czasy nam współczesne. Całość podzielona jest na szereg kategorii ułatwiających poruszanie się w zasobie: archiwum, falerystykę, kartografię, numizmatykę, weksylia, naturalia, archeologię, rzemiosło oraz sztukę, dzielące się na dalsze, bardziej szczegółowe podkategorie.
 
Osoby zainteresowane przekazaniem pamiątek do Muzeum mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź e-mailowo. Kontakt pod numerem telefonu: +48 (22) 211 90 29, +48 (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl.

KONSERWACJA

Pracownia Konserwacji Muzeum Historii Polski działa od 2017 roku. Wykwalifikowani konserwatorzy – specjalizujący się głównie w konserwacji tkanin zabytkowych, papieru oraz metalu i ceramiki – sprawują opiekę nad muzealiami, monitorują i analizują mikroklimat panujący w pomieszczeniach magazynowych oraz dodatkowo dwa razy w roku wykonują badania skażenia mikrobiologicznego powietrza.

Od początku działalności Pracowni zakonserwowano ponad 800 obiektów (stan na 31.12.2021). Działania konserwatorskie skupiono przede wszystkim na obiektach, które znajdą się na planowanej wystawie stałej w budowanym gmachu Muzeum. Do tej pory zakonserwowano między innymi ubiory, obrazy olejne, część zbioru metalowych wyrobów galanterii użytkowej i artystycznej, część kolekcji mebli oraz obiekty kodeksowe i rękopiśmienne.

Do najciekawszych konserwacji należą między innymi 1000-letni dąb; Lokomobila parowa z początku XX w., XVIII-wieczna werdiura; suknie wieczorowe Heleny Paderewskiej, pasy kontuszowe, Kontrakt ślubny z 27 stycznia 1778 roku; starodruk „Konstytucye y przywileie z I połowy XVIII wieku”; poduszka z przedstawieniem orła, według przekazów uszyta z fragmentu sztandaru Rady Regencyjnej; rzeźba marmurowa Krzysztofa Bednarskiego „Miejsce urodzenia”; Brama ze Stoczni Gdańskiej, pudło z UNRRA czy rower damski z 1934 roku.

 

 

 

Ilustracja w tle: Nicolai Copernici Torinensis, Astronomia instavrata, [post 20 III] 1617. Jest to trzecie wydanie,
przygotowane z okazji 75. rocznicy śmierci Kopernika (MHP-ARS 45).

Fot. MHP/Piotr Gucwa, MHP/Piotr Kaczkiełło, MHP/Łukasz Kubacki, MHP/Ignacy Masny, MHP/Wojciech Paduch, MHP/Tymon Rizov-Ciechański, MHP/Mariusz Szachowski, Pracownia Konserwacji "Rewars".

2018-06-01