Regulamin Newslettera

Regulamin Newsletter
obowiązujący od dnia 15 maja 2019 roku


1.  Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
2.  Usługa Newsletter udostępniana jest przez Muzeum Historii Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 73/2006, NIP: 7010015596, REGON: 140530761, zwanym dalej „Muzeum”.
3. Dane kontaktowe: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, adres mail: info@muzhp.pl, numer telefonu: 22 211 90 02, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
4. Kontakt z Inspektorem danych osobowych: Artur Bogusz, tel. 609 004 176, e-mail: daneosobowe@muzhp.pl
5.    W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Muzeum informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3.    Newsletter zawiera informacje o ofercie działalności Muzeum, nowych działaniach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Muzeum oraz oferowanych przez nie usług, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron prowadzonych przez Muzeum.
4.    Każdy Newsletter zawiera:
a)    informację o Muzeum jako nadawcy Newslettera,
b)    wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
c)    informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.  
7.    Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
8.    Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.muzhp.pl
a)    podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w okienku zamieszczonym na stronie internetowej,
b)    wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji na temat działalności w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c)    naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Dodaj adres”, co powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
9.    Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
10.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK: 73/2006, NIP: 7010015596, REGON: 140530761;
a)    Kontakt z Inspektorem ochrony danych, Arturem Boguszem: tel. 609 004 176 lub e-mail: daneosobowe@muzhp.pl;
b)    Pani/Pana dane osobowe: adres mail przetwarzane będą w celu przekazywania informacji o działalności Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych na podstawie upoważnienia, podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
d)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
e)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia wysyłki Newslettera oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych;
f)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g)    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych;
h)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe;
i)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu;
j)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
12.    Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie maila o treści „nie” na adres e-mail: newsletter@muzhp.pl.
13.    W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
14.    Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
a)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres newsletter@muzhp.pl;
b)    telefonicznie, dzwoniąc na numer Muzeum: 22 211 90 02, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).
15.    Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na inny adres.
16.    Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.muzhp.pl i utrzymanie tej informacji na stronie www.muzhp.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
17.    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
18.    Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://muzhp.pl/pl/c/1527/regulamin-newslettera. w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.
19.    Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności, Polityką cookies.

20.   Newsletter jest dostępny jedynie dla osób powyżej 16 roku życia. Użytkownik zamawiając usługę oświadcza, że ma więcej niż 16 lat i może samodzielnie wyrazić taką zgodę.