Deklaracja Polityki Otwartości MHP

Muzeum Historii Polski w ramach działalności wystawienniczej, naukowej i edukacyjnej stawia sobie za cel wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych do zapewnienia swobodnego dostępu do treści oraz wyeliminowania ekonomicznych i technicznych barier, które mogą to utrudniać. Muzeum dąży do jak najszerszego otwarcia zasobów, upublicznienia efektów pracy i wdrożenia najwyższych standardów jakości w dziedzinie udostępniania treści, aby wszystkie zainteresowane osoby mogły mieć szeroki dostęp do zasobów muzealnych oraz możliwość zaangażowania się w działania organizacji. Muzeum stara się w ramach swoich możliwości zapewnić ponowne wykorzystywanie własnych zasobów i zbiorów, w szczególności dokumentacji działalności wystawienniczej i promocyjnej, wyników badań, publikacji naukowych, materiałów edukacyjnych i książek. Muzeum chroni domenę publiczną i zabiega o stworzenie odpowiednich warunków prawnych dla praktyki „re-use”, wykorzystując w tym celu otwarte i wolne licencje Creative Commons.

W ramach Polityki Otwartości Muzeum kierować się będzie następującymi zasadami:

  1. Cyfrowe informacje o utworach (metadane) udostępnionych w formie cyfrowej w ramach działań wystawienniczych są przekazywane do domeny publicznej przy wykorzystaniu oświadczenia Creative Commons 0.
  2. Udostępniane przez Muzeum odwzorowania cyfrowe utworów, do których wygasły prawa autorskie, są udostępniane z dbałością o prawidłowe oznaczenie ich przynależności do domeny publicznej za pomocą Public Domain Mark. Intencją Muzeum jest przeciwdziałanie praktykom zawłaszczania domeny publicznej i ułatwianie ponownego wykorzystania należących do niej materiałów.

  3. Muzeum zmierza do publikowania tworzonych przez siebie materiałów z wykorzystaniem wyłącznie otwartych formatów umożliwiających automatyczne przetwarzanie.     

  4. Materiały edukacyjne, naukowe i popularyzatorskie będące przedmiotem prawa autorskiego są w miarę możliwości publikowane na otwartych licencjach Creative Commons z preferencją dla wykorzystania licencji wolnych.

Wdrożenie zasad Polityki Otwartości umożliwi Muzeum oraz odbiorcom jego działalności szerokie i efektywne użytkowanie, rozpowszechnianie i rozwijanie zasobów posiadanych przez Muzeum oraz tworzonych lub finansowanych z jego środków. Zastosowanie zasad publikacji utworów na wolnych licencjach oraz określonych standardów technicznych ich udostępniania zwiększą skuteczność działań Muzeum oraz będą służyć indywidualnym i instytucjonalnym odbiorcom tej działalności.

Przyjęcie Polityki Otwartości wpisuje się w publiczną misję muzeum jako narodowej instytucji kultury. Jest ono także znakiem dojrzałości i rozwoju organizacji. Wraz z wdrożeniem Polityki Otwartości – poprzez wyeliminowanie barier związanych między innymi z dystansem fizycznym, ograniczeniami prawnymi i technicznymi dla ponownego wykorzystania zasobów – Muzeum poszerza grono odbiorców działalności i użytkowników zasobów, na przykład o osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące w oddalonych ośrodkach w kraju i za granicą.