Wydawnictwa MHP

Muzeum Historii Polski w Warszawie zostało powołane do życia w dniu 2 maja 2006 r. jako instytucja, która realizuje swoją misję poprzez działalność wystawienniczą, naukową i edukacyjną, prowadząc badania i popularyzując dzieje Polski ze szczególnym uwzględnieniem tematyki polskiej wolności i niepodległości oraz tożsamości. Ważnym tematem zainteresowań naukowych Muzeum jest również problematyka pamięci. Od początku istnienia Muzeum publikuje książki historyczne, zarówno naukowe, jak i popularne, dotyczące dziejów Polski. Już w 2007 r. ukazały się pierwsze publikacje stanowiące pokłosie konferencji naukowych organizowanych przez Muzeum. Od tego czasu MHP wydało samodzielnie lub było współwydawcą we współpracy z innymi wydawnictwami (Neriton, DiG, Bellona, Ośrodek Myśli Politycznej) blisko sto książek o charakterze zarówno monografii naukowych, monografii zbiorowych, jak i edycji lub reedycji źródłowych (np. seria „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki”, obejmująca edycje  źródłowe zaopatrzone w obszerne wstępy i aparat krytyczny).

Podstawową misją Muzeum Historii Polski jest popularyzacja dziejów naszego kraju. Temu celowi podporządkowana jest również polityka wydawnicza MHP. Publikujemy książki naukowe, które podejmują nowe zagadnienia, często wynikające z prac prowadzonych nad wystawami Muzeum oraz prace zbiorowe stanowiące plon konferencji organizowanych przez MHP. Ponadto publikujemy prace popularno-naukowe, ale napisane przez czołowych polskich i zagranicznych historyków zajmujących się dziejami Polski.

W trosce o najwyższą jakość publikacji MHP stosuje szczegółową procedurę wydawniczą i recenzyjną. Wydawnictwo Muzeum Historii Polski ma charakter niekomercyjny, a więc nie pobieramy opłat od autorów, przestrzegamy natomiast zasad właściwego wydatkowania środków publicznych.  W naszych działaniach kierujemy się zasadami etyki publikacyjnej opartej o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), mającej na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Część publikacji Muzeum Historii Polski dostępna jest również w wersji cyfrowej. Publikacje naukowe z wyłączeniem tekstów źródłowych można odnaleźć także w repozytorium Centrum Otwartej Nauki CEON.

MHP jest wydawcą uwzględnionym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW.