Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 07-06-2013 r.

dot. nr sprawy: 03/PN/U/13


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 164, poz. 1163 z późn zm.), Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb projektu siedziby Muzeum Historii Polski w rejonie Jazdów - Trasa Łazienkowska w Warszawie".

wybrano:

 

Geoteko Serwis Sp. z.o.o., ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa.

 

Uzasadnienie wyboru i pozostałe szczegóły w załączniku.

2013-06-07