SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Który z wymienionych poniżej wybitnych kronikarzy polskiego średniowiecza wydaje Ci się najbardziej godny wyróżnienia:

31%
Gall Anonim ponieważ zapoczątkował w XII w. kronikarskie opisy dziejów Polski. Jego „Kronika polska” była wprawdzie tendencyjna, panegiryczna względem dynastii piastowskiej, ale jej walorem był wysoki kunszt autora widoczny w zarówno we fragmentach poetyckich (śpiewanych współcześnie m.in. przez Czesława Niemena i Ewę Demarczyk), jak i w pisanej rytmem prozie.
20%
Wincenty Kadłubek, ponieważ jego kronika, choć daleka od obiektywizmu właściwego współczesnej historiografii, dowodzi literackiej erudycji jej autora, a poza tym jest cennym świadectwem sposobu myślenia ówczesnej elity o dziejach własnego państwa i społeczeństwa.
49%
Jan Długosz, ponieważ pisząc swe „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” korzystał w sposób krytyczny z różnych dostępnych mu przekazów historycznych. Był też autorem licznych innych prac historycznych, w tym żywotów biskupów, świętych oraz opisów insygniów koronacyjnych i uposażenia biskupstwa krakowskiego.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach