Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie

Informacje wstępne
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) Muzeum Historii Polski w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres korespondencyjny podany powyżej lub na adres e-mail: daneosobowe@muzhp.pl.

Cele i podstawa przetwarzania
Muzeum Historii Polski w Warszawie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w niżej podanych celach oraz na niżej podanych podstawach:

 

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel, jakim jest prowadzenie działalności statutowej w oparciu o przepisy ustawy. W niektórych przypadkach, w tym zwłaszcza gdy przetwarzanie wynikać będzie z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego zwłaszcza w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 2012, poz. 987) oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406) -  (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), Pani/Pana dane nie będą mogły podlegać usunięciu lub zniszczeniu oraz przenoszeniu.
W niektórych przypadkach, o ile będzie to dopuszczalne przez przepisy regulujące działalność statutową Muzeum, okres przetwarzania danych osobowych będzie zgodny z okresem obowiązywania umowy bądź udzielenia zgody na przetwarzanie danych oraz z okresem dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Przysługujące prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-22 RODO) Muzeum gwarantuje Pani/Panu respektowanie następujących praw:
•    Prawo do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo dostępu do nich.
•    Prawo do sprostowania danych
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania
•    Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Powyższe prawa należy kierować do Administratora zgodnie z danymi podanymi na wstępie. Jeżeli jako Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Muzeum zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedzi na zgłoszenie udzielone zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Muzeum poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego wysłany był wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Wycofanie zgody
Jeśli początkowo wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych, w każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres: daneosobowe@muzhp.pl.

Pozostałe informacje
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

2018-06-20