Zbiory i konserwacja

Zbiory MHP

Muzeum posiada łącznie 28 111 pozycje inwentarzowe (35 088 sztuk), stan na koniec sierpnia 2018 r.

Pozyskiwanie obiektów na muzealny inwentarz odbywa się wielotorowo – poprzez zakupy, darowizny oraz przekazy od instytucji. Muzeum przyjmuje również depozyty.

Obiekty pozyskiwane są przede wszystkim pod kątem potrzeb scenariuszowych przygotowywanej wystawy stałej, wystaw czasowych organizowanych cyklicznie przez MHP oraz z myślą o rozbudowie kolekcji muzealnej, mającej na celu gromadzenie najistotniejszych, najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych dla polskiej historii wytworów kultury materialnej oraz niematerialnej (historia mówiona). Każdy nowy nabytek wprowadzony zostaje na inwentarz muzealny, następnie zaś starannie opracowany merytorycznie i konserwatorsko oraz zdigitalizowany.

Muzeum Historii Polski zainicjowało tworzenie kolekcji wraz z rozpoczęciem działalności. „Darem założycielskim”, pozyskanym w roku 2007, jest zbiór pamiątek po premierze Kazimierzu Bartlu, przekazanych przez jego córkę – Cecylię Bartel. W skład darowizny weszły m. in. odznaczenia, dokumenty osobiste, maszynopis „Zasad geometrii wykreślnej” oraz więzienne grypsy z czasów okupacji niemieckiej, pisane tuż przed śmiercią.

Darowizna ta, łącząc w sobie elementy historii państwowej z mikrohistorią, rozumianą jako opowieść o życiu jednostki, znakomicie wpisuje się w charakterystykę zbiorów MHP. Muzeum postawiło sobie bowiem za zadanie dokumentowanie historii Polski i Polaków zarówno poprzez pryzmat wielkiej polityki, jak i historii społecznej, nierozerwalnie ze sobą związanych.

Dzięki przyjęciu takiego założenia kolekcja Muzeum charakteryzuje się dużą różnorodnością oraz szeroką rozpiętością chronologiczną nabywanych obiektów: najstarsze muzealia pochodzą z epoki średniowiecza, najnowsze zaś dokumentują czasy nam współczesne. Całość podzielona jest na szereg kategorii ułatwiających poruszanie się w zasobie: archiwum, falerystykę, kartografię, numizmatykę, weksylia, naturalia, archeologię, rzemiosło oraz sztukę, dzielące się na dalsze, bardziej szczegółowe podkategorie.
 

Osoby zainteresowane przekazaniem pamiątek do Muzeum mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź e-mailowo. Kontakt pod numerem telefonu: +48 (22) 211 90 29, +48 (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl.

Konserwacja

Pracownia Konserwacji Muzeum Historii Polski została utworzona w 2017 roku. Jej najważniejszym zadaniem jest opracowywanie stanów zachowania poszczególnych obiektów z kolekcji muzealnej. Pod względem konserwatorskim opisano 6655 obiektów.

Część z nich wstępnie oczyszczono i zabezpieczono używając atestowanych materiałów dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego zabytku (bezkwasowe papiery, tektury, teczki, pudła i bibuły japońskie oraz pokrowce). W pomieszczeniach magazynowych prowadzony jest monitoring warunków klimatycznych. Do dezynfekcji w komorze próżniowej wytypowano 72 obiekty skażone mikrobiologicznie.

W  2017 roku konserwacją pełną objęto 124 obiekty. Do najciekawszych konserwacji przeprowadzonych na obiektach ze zbiorów MHP należą m.in. poduszka z przedstawieniem orła, według przekazów, uszyta z fragmentu sztandaru Rady Regencyjnej, para ikon unickich, rzeźba marmurowa Krzysztofa Bednarskiego „Miejsce urodzenia”, pudło z UNRRA oraz rower damski  z 1934 roku.

Fot. MHP/Piotr Gucwa, MHP/Piotr Kaczkiełło, MHP/Łukasz Kubacki, MHP/Ignacy Masny, MHP/Wojciech Paduch, MHP/Tymon Rizov-Ciechański, MHP/Mariusz Szachowski, Pracownia Konserwacji "Rewars".

2018-02-16