BazHum | Czasopisma humanistyczne i społeczne

BazHum to program opracowania, digitalizacji i udostępnienia pełnej zawartości polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Jest narzędziem wspierającym badania naukowe i edukację. Promujemy otwarty dostęp do treści naukowych. Dzięki umieszczaniu czasopism w bazie znacznie prostsze jest pozyskiwanie, porządkowanie, agregowanie i przekazywanie wartościowych informacji. Czynności te wymagają mniej czasu i zapewniają bardziej precyzyjne wyniki. Ułatwiamy korzystanie z trudno dostępnych materiałów.

 


 

PEŁNE TEKSTY 250 czasopism

BazHum we współpracy z wydawcami otwiera dostęp do treści naukowych w Internecie, udostępniając zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi.

Digitalizacja prowadzona jest w zgodzie z normami określonymi przez Bibliotekę Narodową i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Opracowanie techniczne skanów i przygotowanie plików do publikacji w sieci. OCR umożliwiający przeszukiwanie artykułów.

W bazie znajdują się ponad 143 tysiące artykułów.

 


 

BIBLIOGRAFIA 720 czasopism

Baza bibliograficzna naukowych czasopism humanistycznych i społecznych działa równolegle z bazą pełnotekstową. Rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Opisy bibliograficzne są tworzone z osobna dla każdego artykułu z osobna w oparciu o format MARC 21.

W bazie znajduje się ponad 516 tysięcy artykułów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim komunikacie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych umieściło BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. Obecność czasopisma naukowego w bazie referencyjnej jest jedną z kluczowych wytycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism.

 

OFERTA DLA WYDAWCÓW

Wydawcy czasopism udzielają licencji niewyłącznych i nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z digitalizacją i udostępnieniem treści.

  • Wydawcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z opracowywaniem i udostępnianiem treści w bazie Bazhum.
  • Pomagamy wypracować model prawny, który umożliwi udostępnienie zasobów w sieci.
  • Pozyskujemy środki na digitalizację starszych zbiorów dostępnych tylko w postaci papierowej.
  • Przekazujemy przygotowane do udostępnienia w sieci materiały archiwalne i pełny zbiór metadanych bibliograficznych zawartości czasopism.
  • Zapewniamy możliwość udostępniania tekstów w internecie, po określonym przez wydawcę okresie karencji (właściciela praw do publikacji).
  • Gwarantujemy pełną identyfikację zasobów zamieszczanych w bazie z wydawcą czasopisma.
  • Udostępniamy czasopisma na podstawie licencji niewyłącznych.

 

ZGŁOSZENIE DO BAZY PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Projekt Bazhum

bazhum@hist.pl

Klaudia Grabowska / koordynator projektu

+48 503 681410

Mateusz Franczak / kontakt dla wydawców

+ 48 793 644 480

 

***
Program BazHum realizowany jest ze środków Muzeum Historii Polski oraz pozyskanych dofinasowań.

Aktualizacja bibliograficznej bazy BazHum finansowana w ramach umowy 800/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja i udostępnienie pełnego zakresu czasopisma “Przegląd Historyczny” 1905-2012 - dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja i udostępnienie pełnego zakresu 14 czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu na działalność upowszechniającą naukę

Rozwój pełnotekstowej bazy BazHum - dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Kultura+ Priorytet Digitalizacja

 

2015-06-08